رویدادها

- حضور در پنجمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران

تاریخ برگزاری 15 تا 17 اردیبهشت 1395

مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی ـ لابی اول گلبرگ غرفه شماره 17

 

 

- حضور در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

 

تاریخ برگزاری 26 تا 29 اردیبهشت 1395

 

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران