تست ورزش قلبی ریوی (CPET)

 سیستم های ارگو اسپیرومتری Cardio Pulmonary Exercise Testing در انواع استیشنری ، رومیزی و پوشیدنی برای اندازه گیری دقیق VO2max و  VCO2max

 

 

quark-cpet-stationary

 سیستم stationary برای اندازه گیری های دقیق و قابل اعتماد متابولیک حتی در کاربردهای تحقیقاتی

k5.6

 

 ابداعی جدید در زمینه فیزیولوژی ورزشی

fitmate-pro

دستگاه رومیزی برای ارزیابی متابولیک در حالت ورزش و استراحت

 

fitmate-med

دستگاه رومیزی ارگواسپیرومتری: ارزیابی های تغذیه، ورزشی و اسپیرومتری همه در یک دستگاه