اسپیرومتر PC based

این دستگاه مستقیما به کامپیوتر وصل می شود و تست ها را بصورت real time انچام می دهد.

- انجام تست های  کامل اسپیرومتری (FVC, SVC, MVV, Pre-Post BD, Bronchochallenge)

- امکان نمایش امواج volume-time با استفاده از توربین فلومتر و استاندارد ATS 24   

- قابلیت کار با (Win 8 PRO (32/64), Win 7 (32/64), Win Vista (32/64

 برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

مشاهده بروشور دستگاه