انواع کابل های ECG و تست ورزش، پوآر، دستبند و کابل های هولتر ماینتورینگ

Category: محصولات

کابل بیمار دستگاه های ECG داوین سا، کاردیولاین و سایر دستگاه ها

کابل بیمار تست ورزش داوین سا، کاردیولاین و سایر دستگاه ها، دارای فیلتر نویزگیر

دستبند با آلیاژ نقره و کلرور نقره

پوآر با آلیاژ نقره و کلرور نقره

کابل بیمار هولتر مانیتورینگ