دستگاه Q Box برای پلتیسموگرافی بدن

سیستم All in one برای اندازه گیری حجم شش ها، مقاومت راههای هوایی، اسپیرومتری و پارامترهای تنفسی همچون (MIP/MEP, PO.1)

- ماژول DLCO بصورت اختیاری برای اندازه گیری های هر نفس، بین نفس ها و ظرفیت membrane lung diffusion

- وجود کابین بزرگ (873 لیتر) راحتی بیمار را تضمین می کند در حالیکه حساسیت به حجم حفظ می شود.

- انجام اسپیرومتری و DLCO داخل و خارج کابین ممکن است.

کلیه تست ها (TGV, sRAW, SVC, IC)با یک مانور انجام می شوند.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

مشاهده بروشور دستگاه