اسپیرومتر 6MWT

 - اولین تست پیشرفته 6 دقیقه راهپیمایی در چهان به همراه اسپیرومتری

- تست های (Exercise capacity, oxygen desaturation, minute ventilation(VE در طول 6 دقیقه راه پیمایی

- ارزیابی Hyperinflation  بصورت دینامیک با اندازه گیری ظرفیت تنفسی

- دارای پالس اکسیمتر (با پروب انگشتی)

- انجام تست های  کامل اسپیرومتری (FVC, SVC, MVV, Pre-Post BD, Bronchochallenge)

- اتصال مستقیم به کامپیوتر و پرینتر از طریق اتصال USB

- امکان تست real time و تفسیر نتایج با استفاده از نرم افزار پیشرفته Omnia

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

مشاهده بروشور دستگاه