سیستم PWA

مشخصات سیستم PWA (اندازه گیری فشار خون مرکزی)

Pulse Wave Monitoring for Central Hemodynamic

Assessment and Risk Stratification of Arterial Hypertension

این سیستم جدید و استثنایی منحصرا توسط کمپانی .I.E.M آلمان ساخته شده و دارای مشخصات برجسته زیر است:

-  اندازه گیری فشار Central Aortic علاوه بر peripheral

-  محاسبه Cardiac Output

محاسبه Peripheral Resistance

-  محاسبه (Augmentation Index (AIX

-  محاسبه Augmentation Pressure

-  محاسبهReflection Coefficient