سیستم های کالریمتری غیر مستقیم

انواع سیستم های کالریمتری غیر مستقیم برای کاربردهای مختلف 

 

fitmate-wm

دستگاه پیشرفته اندازه گیری سوخت و ساز پایه برای تنظیم وزن مدل Fitmate WM

 (Weight Management)

fitmate-gs-canopy

تنها سیستم رومیزی کالریمتری غیرمستقیم در جهان مناسب برای تست های کلینیکی و تحقیقات

quark-rmr

نسل جدید سیستم های متابولیک برای کالری متری غیر مستقیم در کنار تخت بیمار

quark-rmr-icu

کالری متری غیر مستقیم دقیق برای بیماران بستری در بخش ICU